2021 Top 10 Friends Dare

2021 Top 10 Friends Dareشما کدام زمان را ترجیح می دهید؟

زمانی که شما برای اولین بار یک فرد را ملاقات می کنید، دوست دارید چگونه با شما برخورد شود؟

شما در کدام موضوع بهترین خود هستید؟

شما هوای بارانی را ترجیح می دهید یا هوای برفی را؟

شما گوشی اندروید دوست دارید یا گوشی آیفون؟

زمانی که کودک بودید، دوست داشتید چه کاره می شدید؟

شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما زندگی در دوره دانشگاه را دوست دارید یا دوره مدرسه رفتن؟

شما آواز خواندن را دوست دارید یا رقصیدن را؟

نوع خوابیدن شما چگونه است؟

شما بیشتر از کدامیک استفاده می کنید؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید چگونه عکس بگیرید؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما کدامیک را بیشتر دوست دارید؟

شما غذاهای گیاهی را دوست دارید یا غیر گیاهی را؟

اگر شما فرصت این را پیدا کنید تا به یک مسافرت ماجراجویانه بروید، دوست دارید تا با چه کسی همراه شوید؟

شما ترجیح می دهید کدام را انتخاب کنید؟

شما کدامیک را ترجیح می دهید: پول نقد یا کارت اعتباری؟

شما کدام نوع از خرید را ترجیح می دهید؟

حال شما در کدام حالت بهتر است؟

شما کدام مدل مو را ترجیح می دهید؟

انتخاب شما کدام است: خودکار یا مداد؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

کدامیک برای شما اهمیت بیشتری دارد؟

شما تمایل دارید تا چه چیزی را بنوشید؟

شما بیشتر کدام را می نوشید؟

شما بیشتر کدامیک را ترجیح می دهید؟

آیا شما تمایل دارید تا فیلم های ........ را تماشا کنید؟

ترجیح می دهید در تولدتان چه چیزی هدیه بگیرید؟

شما دوست دارید تا ..... را تماشا کنید.

شما کدام را دوست دارید؟

شما کدامیک را دوست دارید؟ صورت با ریش یا اصلاح شده

شما کدام را ترجیح می دهید؟

کدامیک از این موارد، ویژگی های شما را بهتر تشریح می کنند؟

شما کدامیک را انتخاب خواهید کرد؟

شما کدام نوع عروسی را دوست دارید؟

ایده شما برای یک عصر فوق العاده کدام است؟

شما کدام را دوست دارید؟

شما کیک را دوست دارید یا شیرینی؟